ΔΠΜΣ στη Λογιστική και Ελεγκτική

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
“Λογιστική και Ελεγκτική”
Ο 1ος κύκλος σπουδών του Προγράμματος ξεκίνησε να λειτουργεί με βάση το ΦΕΚ 3270/τ.Β/8-8-2018 Η λειτουργία του 6ου κύκλου σπουδών ξεκίνησε το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24.Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Ελεγκτικής με σκοπό τη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη επιστημονική εξέλιξη, θα στελεχώνει τις επιχειρήσεις και θα αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης-κατάρτισης του κοινωνικού συνόλου.Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Λογιστική και Ελεγκτική». Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στα ακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής περιλαμβάνονται: α) συνάφεια του βασικού πτυχίου Α.Ε.Ι. με το Δ.Π.Μ.Σ. στη «Λογιστική και Ελεγκτική» β) βαθμός βασικού πτυχίου γ) επίπεδο επάρκειας Αγγλικής γλώσσας δ) βαθμολογία μαθημάτων ειδικότητας στη «Λογιστική και Ελεγκτική» ε) επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών στ) ερευνητική δραστηριότητα και ζ) επαγγελματική εμπειρία.Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης ή έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα μερικής φοίτησης. Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) φοιτητές κατ΄ ανώτατο όριο, εκ των οποίων ποσοστό μέχρι 30% απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. Για την φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης τα οποία ανέρχονται σε 1.175 ευρώ ανά εξάμηνο, ήτοι 4.700 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος.Οι αιτήσεις των υποψηφίων κατατίθενται ηλεκτρονικά, στην γραμματεία του Προγράμματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας. Τα δικαιολογητικά, ευκρινείς και ευανάγνωστες φωτοτυπίες, που υποβάλλονται είναι: α) έντυπη αίτηση, β) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, γ) αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος, δ) αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, ε) δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση, από μέλη ΔΕΠ, στ) επιστημονικές δημοσιεύσεις/διακρίσεις (εάν υπάρχουν), ζ) αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν), η) επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της Ελληνικής και θ) επιπρόσθετα προσόντα όπως: πτυχία ΑΕΙ, μεταπτυχιακοί τίτλοι, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, πιστοποιητικά συμπληρωματικής εκπαίδευσης, υποτροφίες, βραβεία (εάν υπάρχουν).Θέματα που αφορούν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση καθορίζονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό Σπουδών του Προγράμματος

Πρόγραμμα Σπουδών 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ:
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ:
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ:
Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ:
  • Εκπόνηση και συγγραφή Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας

Αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος από 1 Ιουνίου έως και 31 Ιουλίου 2024.
Για διευκρινήσεις και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα παρακάτω τηλέφωνα ή στο email.

Επικοινωνία:
Email: msclogaud@hmu.gr
Τηλ. Γραμματείας Μεταπτυχιακού: 2810 379678.
Τηλ. Γραμματείας Τμήματος: 2810 3796 12 ή 2810 3796 36.
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική και Ελεγκτική»
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Ε.Δ.Ο)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Σταυρωμένος, ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης.
Ιστοσελίδα ΠΜΣ:  https://msclogaud.hmu.gr